Statut UKS Herkules Sulejówe

Statut w formie elektronicznej – POBIERZ

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „HERKULES”
W SULEJÓWKU


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” w Sulejówku, zwany dalej Klubem, jest uczniowskim klubem sportowym zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2.

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić swoją działalność również poza granicami kraju.
 2. Siedzibą Klubu jest Gimnazjum Nr 2, ul. Narutowicza 10, 05-071 Sulejówek.

§ 3.

Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie
i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4.

Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym statutem.

§ 5.

Klub może używać barw, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6.

Klub może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7.

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy sympatyków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i formy działania


§ 8.

 1. Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:
 2. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu;
 3. angażowanie wszystkich członków Klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
 4. organizowanie zajęć sportowych dla członków Klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;
 5. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu;
 6. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
 7. popularyzacja zasad sportowej rywalizacji;
 8. Klub realizuje swoje cele poprzez: 
 9. wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych,
 10. zapewnianie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej, 
 11. prowadzenie zajęć i szkolenia sportowego,
 12. organizację i udział w imprezach sportowych,
 13. zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
 14. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie całego kraju oraz zagranicą;
 15. organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
 16. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą w zakresie sportu,
 17. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów sportowych,
 18.  zapobieganie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu poprzez działalność w zakresie sportu,
 19.  integrację społeczeństwa lokalnego poprzez organizację rożnego rodzaju przedsięwzięć sportowych,
 20.  współpracę z organami administracji publicznej w zakresie sportu,
 21.  nawiązywanie kontaktów sportowych,
 22.  pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu.
 23. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w ust. 1 i 2 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 24. Dochód z odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w ust. 1.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 9.

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 10.

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.

§ 11.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
  do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa do udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

§ 12.

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 2. wybierać i być wybieranym do władz Klubu, z ograniczeniami wynikającymi z § 11 niniejszego statutu,
 3. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków,
 4. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu,
 5. uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub.
 6. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 7. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
 8. regularnego opłacania składek członkowskich,
 9. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Klubu,
 10. dbania o dobre imię i mienie Klubu.

§ 13.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
 3. Członek wspierający nie posiada głosu stanowiącego i biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem doradczym, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
 4. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania postanowień statutu
  i uchwał władz oraz regularnego spełniania na rzecz Klubu zadeklarowanych świadczeń.

§ 14.

 1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona
  dla realizacji celów statutowych Klubu.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków Klubu, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

§ 15.

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Klubu,
 3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 4. uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich
  lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy wraz z nieuczestniczeniem w Walnym Zebraniu Członków Klubu,
 5. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Klubu lub działania na szkodę Klubu.
 6. Członek wykluczony lub skreślony ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Klubu


§ 16.

 1. Władzami Klubu są:
 2. Walne Zebranie Członków,
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Kadencja władz trwa 4 lata.

§ 17.

 1. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu.
 2. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu, o ile statut nie stanowi inaczej.
 3. Uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że dany organ podejmie uchwałę o zastosowaniu głosowania tajnego, o ile statut nie stanowi inaczej. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące spraw personalnych, które są podejmowane w głosowaniu tajnym.

§ 18.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
 3. zwyczajne,
 4. nadzwyczajne.
 5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje Zarząd raz w roku
  jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Klubu.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 7. z własnej inicjatywy,
 8. na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu,
 9. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 11. Walnym Zebraniem Członków Klubu kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Klubu.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Klubu,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. wybór i odwoływanie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich i trybu jej uiszczania oraz innych świadczeń na rzecz Klubu,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 9. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Klubu,
 10.  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 11.  podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.


§ 20.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu.
 2. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika, wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy..

§ 21.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie bieżącą działalnością Klubu zgodnie z celami statutowymi,
 2. uchwalanie projektów planów działalności i budżetu Klubu,
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 4. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 5. przyjmowanie i skreślanie członków,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§22.

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.


§23.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok.

§ 24.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,      
 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie określonym na podstawie przepisów niniejszego statutu,
 5. składanie na  Walnym  Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
 6. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§25.

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany
  z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się
  do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu
  lub zawieszeniu.

§ 26.

W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków zwyczajnych Klubu. Liczba członków dokooptowanych nie przekroczy 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Rozdział V

Majątek Klubu


§ 27.

 1. Źródłami powstania majątku Klubu są:
 2. składki członkowskie,
 3. darowizny, zapisy i spadki,
 4. dotacje,
 5. inne wpływy.
 6. Do składania oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie  Klubu

§ 28.

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów  w obecności co najmniej połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania.

§ 29.

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.
 3. Likwidator, powołany uchwałą Walnego Zebrania Klubu, po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.